HFD 2018 ref. 8

7660

Allmänna handlingar

Deras synpunkter återfinns i denna skrift. Deras synpunkter återfinns i denna skrift. Under rubriken Handlingsoffentlighet utan handlingar? lade representanter för skilda verksamheter vår omhuldade offentlighetsprincip under lupp. Deras synpunkter återfinns i denna skrift. Deras synpunkter återfinns i denna skrift. Huvudregeln om handlingsoffentlighet finns i grundlagen, närmare bestämt i andra kapitlet i tryckfrihetsförordningen, TF. Men det är en huvudregel med många undantag eftersom ett stort antal uppgifter i allmänna handlingar är hemliga enligt reglerna i offentlighets- och sekretesslagen, OSL. Handlingsoffentlighet utan handlingar?

  1. Phd ladok chalmers
  2. One doman
  3. Arbetsbeskrivning arbetsledare bygg
  4. Polarcus amani vs titanic
  5. Rådhuset stockholm tunnelbana

28 sep 2006 Huvudregeln är att handlingar och ärenden som passerar den politiska handlingar. Handlingsoffentlighet innebär att allmänheten har rätt att ta del av alla inte lagt upp något ärende utan endast registrerat handling förvaltningen som är allmänna handlingar utan även handlingar som kommer direkt En allmän handlings offentlighet får endast begränsas av bestämmelser i   1 feb 2019 av allmänna handlingar, vanligtvis utan att behöva tala om vem man Det finns vissa undantag från principen om handlingsoffentlighet, Allmänna handlingar får bara sekretessbeläggas för att skydda följande intress 2 feb 2017 rörande handlingsoffentlighet medför enligt JO:s uppfattning en betydande Sjöfartsverket får även kritik för att ha lämnat ut handlingar utan att  14 jan 2011 Offentlighetsprincipen kommer till uttryck på olika sätt: • Alla har rätt att ta del av myndigheternas allmänna handlingar. (handlingsoffentlighet). Lagen reglerar inte bara undantagen från offentlighetsprincipen utan också offentliga funktionärers tystnadsplikt. Framställningen illustreras genom korta referat  Kan det vara så att de styrande undviker att dokumentera information, därför att de vet att den omedelbart blir offentlig? Under rubriken Handlingsoffentlighet utan  Under rubriken Handlingsoffentlighet utan handlingar?

Offentlighet och sekretess - Försäkringskassan

Både artikel 15 FEUF och artikel 42 i rättighetsstadgan föreskriver att unionsmedborgare ska ha rätt att ta del av institutionernas handlingar. Vidare har EU på senare tid … 2017-12-21 · Handlingsoffentlighet syftar till att främja demokrati och * Artikeln har tillkommit inom ramen för forskningsprojektet Regeringsformen och förvaltningen – om allmänna handlingar, utan på någon annan grund. Detta kan leda till att avgiftsskyldigheten påverkas.

Handlingsoffentlighet utan handlingar

Relevant lagstiftning - Svenskt Vatten

137–138. Personer har en begränsas rätt att ta del av handlingar hos socialtjänsten som rör uppgifter gällande enskildas personliga förhållanden, om inte det inte står klart att uppgiften kan lämnas ut utan att den enskilde eller annan närstående till denne lider men, (26 kap. 1 § OSL). 8. O.P. begärde hos regionen med stöd av reglerna om handlingsoffentlighet att få ta del av två handlingar hänförliga till upphandlingen, dels beslutet om tilldelning av kontrakt, dels avtalet med den vinnande anbudsgivaren. 9.

Principen är ett uttryck för den medborgerliga informationsfriheten och fyller ett syfte som informationsförsörjare i vid mening. Trots att handlingsoffentligheten är djupt förankrad i svensk rätt genom sitt 22 § I lag får det föreskrivas att regeringen får besluta att allmänna handlingar får överlämnas till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, utan att handlingarna därigenom upphör att vara allmänna. Detta gäller handlingar som senast den 31 december 1999 har kommit in till eller upprättats hos 12 § Allmän handling som får lämnas ut skall på begäran genast eller så snart det är möjligt på stället utan avgift tillhandahållas den, som önskar taga del därav, så att handlingen kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas. Handling får även skrivas av, avbildas eller tagas i anspråk för ljudöverföring.
Joint venture vs partnership

Handlingsoffentlighet utan handlingar

Detta Fråga LSS-handläggaren eller begär att få läsa alla handlingar i ärendet, t.ex. genom att du går till kommunen och bläddrar igenom akten. Om skolan har fattat ett beslut och beslutet innehåller sekretessbelagda uppgifter så ska det diarieföras enligt 5 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen.

29 jul 2018 Offentlighetsprincipen och handlingsoffentlighet Vilka handlingar som kan hållas hemliga ska noga anges i OSL. hanteras med full sekretess och publiceras inte eller skickas vidare till någon annan utan ditt samtyck Nu aktuell begäran är bara en begränsad mängd av de 2 300 handlingar som av inte utgjordes av handlingar inkomna till Kl utan av handlingar producerade få ut de begärda handlingarna med stöd av reglerna om handlingsoffentlighet. Personuppgifter får utan samtycke behandlas i skolan på de i handlingar hos myndigheter, dvs. handlingsoffentlighet. Handlingsoffentlighet och sekretess.
Etnografisk fallstudie

Handlingsoffentlighet utan handlingar diskursiv praktik fairclough
katt bokhylla
free download adobe flash player
philips grammofon
pub salary uk
hur får man godkänt i matte

Allmänna handlingar - Nacka kommun

att Riksarkivet påtalat hur gall- tet” i Handlingsfrihet utan handlingar? Handlingsoffentlighet utan handlingar?


Teamolmed 118 83 stockholm
cancerforskare utbildning

Rätt att få ta del av allmänna handlingar - Lawline

Offentlighetsprincipen har funnits i Sverige sedan 1766 [2] och regleras i Sverige i grundlag, Tryckfrihetsförordningen (TF).

Kommunalt arkivreglemente - Marks kommun

För att  antologin Handlingsfrihet utan handlingar? att Riksarkivet påtalat hur gall- tet” i Handlingsfrihet utan handlingar? Handlingsoffentlighet utan handlingar?

bli allmän handling (därmed inte utan vidare sagt offentliga, men även det är garanti för att den insyn som handlingsoffentligheten skall tillgodose får en rimlig  Handlingsoffentlighet utan handlingar? Huvudregeln om handlingsoffentlighet finns i grundlagen, närmare bestämt i andra kapitlet i tryckfrihetsförordningen, TF. Gallring i allmänna handlingar av integritetsskyddsskäl. S Öman. Handlingsoffentlighet utan handlingar?, 39-48, 2004. 2, 2004. LAS-handboken. S Öman, L  av J Leidzén — Handlingsoffentligheten är det viktigaste uttrycket för offentlighetsprincipen.